Productenraming 2019 - 2022

Bijlage II Relatie taakvelden en programma's

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Programma

Taakveld

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

01 Bestuur & Publieke dienstverlening

0.1 Bestuur

2.764

6.393

2.764

6.402

2.764

6.343

2.764

6.339

0.2 Burgerzaken

2.313

2.656

2.102

2.117

2.176

2.301

2.073

2.226

5.4 Musea

10

1.023

10

1.025

10

1.024

10

1.022

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

283

283

283

283

7.5 Begraafplaatsen-crematoria

3

25

3

25

3

25

3

25

02 Openbare orde en Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

7.383

7.331

7.358

7.306

1.2 Openbare orde en veiligheid

27

2.597

27

2.640

27

2.639

27

2.633

03 Participatie & werkgelegenheid

0.10 Mutaties reserves

15

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

806

837

806

837

806

837

806

837

6.3 Inkomensregelingen

47.464

55.650

47.464

55.791

47.464

55.790

47.464

55.787

6.4 Begeleide participatie

14.202

13.381

12.992

12.992

6.5 Arbeidsparticipatie

164

4.739

179

5.070

164

5.069

164

5.069

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1.180

1.180

1.180

1.180

04 Zorg en Welzijn

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

674

18.144

674

18.056

674

17.936

674

17.735

6.2 Wijkteams

3.445

3.045

3.045

3.045

6.4 Begeleide participatie

1.078

1.079

1.079

1.079

6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO

2.075

2.076

2.826

2.826

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1.265

17.367

1.294

17.164

1.247

17.190

1.239

17.190

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

23.663

23.527

23.527

23.497

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

2.006

52.419

2.006

51.861

2.006

51.973

2.006

51.973

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

803

5.672

770

5.599

770

5.598

770

5.598

7.1 Volksgezondheid

607

6.559

607

6.560

607

6.560

607

6.362

05 Onderwijs en Jeugd

4.2 Onderwijshuisvesting

117

9.631

116

10.053

165

10.010

165

9.880

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.557

6.732

4.557

6.795

3.963

6.201

3.963

6.201

06 Economie en Toerisme

0.10 Mutaties reserves

185

1.070

120

70

70

70

3.1 Economische ontwikkeling

300

1.466

30

1.284

1.232

1.229

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

8.150

9.615

2.009

3.469

1.640

3.095

2.907

4.357

3.3 Bedrijvenloket en -regelingen

386

1.011

386

1.008

386

1.005

386

1.001

3.4 Economische promotie

635

640

640

640

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

325

326

325

325

07 Sport- en Cultuurbevordering

5.1 Sportbeleid en activering

412

1.718

412

1.665

412

1.627

412

1.552

5.2 Sportaccommodaties

2.691

6.232

2.617

5.250

2.716

5.190

2.716

5.164

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

40

1.070

40

904

40

798

40

585

08 Ontwikkeling Centrumstad

0.10 Mutaties reserves

2.031

1.935

2.031

1.627

0.64 Belastingen overig

198

181

198

181

198

181

198

181

1.2 Openbare orde en veiligheid

231

231

231

231

3.1 Economische ontwikkeling

227

228

228

227

3.3 Bedrijvenloket en -regelingen

245

103

245

103

245

103

245

103

3.4 Economische promotie

256

256

256

256

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

180

6.270

180

6.026

80

5.903

80

5.827

5.4 Musea

288

1.277

288

1.627

288

1.732

288

1.726

5.6 Media

1.837

1.835

1.835

1.835

8.1 Ruimtelijke ordening

196

224

222

220

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

8.819

8.819

7.301

7.301

9.359

9.359

19.328

19.328

8.3 Wonen en bouwen

813

817

817

832

09 Verkeer en Bereikbaarheid

0.10 Mutaties reserves

150

0.63 Parkeerbelasting

3.071

3.071

3.071

2.893

2.1 Verkeer en vervoer

161

936

161

1.027

161

1.019

161

1.012

2.2 Parkeren

503

2.416

713

2.268

713

2.244

713

1.886

2.4 Economische havens en waterwegen

324

308

324

303

324

298

324

292

10 Wonen en Leefomgeving

0.10 Mutaties reserves

2.508

2.684

2.111

2.218

1.650

1.223

1.600

1.169

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

196

196

196

196

5.5 Cultureel erfgoed

42

495

319

319

319

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

481

478

474

470

7.4 Milieubeheer

1.518

1.125

811

811

8.1 Ruimtelijke ordening

1.883

1.908

1.422

1.403

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

21.406

21.364

28.506

28.930

21.693

22.120

19.197

19.628

8.3 Wonen en bouwen

3.199

5.074

3.198

5.251

3.198

5.286

3.198

5.376

11 Beheer openbare ruimte

0.10 Mutaties reserves

1.345

349

724

876

2.1 Verkeer en vervoer

485

15.077

485

16.289

485

15.902

485

15.716

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

980

6.347

961

6.363

942

6.704

942

6.831

7.2 Riolering

8.598

6.223

8.440

6.058

8.332

5.950

9.018

6.636

7.3 Afval

10.474

9.164

11.891

9.456

11.854

9.419

11.443

9.007

7.5 Begraafplaatsen-crematoria

378

467

378

438

378

385

378

385

8.3 Wonen en bouwen

1.716

1.787

1.716

1.777

1.716

1.746

1.716

1.739

12 Algemene middelen

0.10 Mutaties reserves

5.725

7.713

8.111

7.224

0.4 Overhead

360

36.728

370

37.627

380

37.294

380

36.783

0.5 Treasury

4.471

2.000

4.351

73

4.390

508

4.137

316

0.61 OZB woningen

18.388

654

18.388

655

18.388

655

18.017

655

0.62 OZB niet-woningen

19.201

538

19.039

538

19.039

538

18.660

538

0.64 Belastingen overig

807

18

717

18

627

18

537

18

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

231.677

230.238

230.225

230.389

0.8 Overige baten en lasten

6.545

6.364

7.290

9.711

3.4 Economische promotie

1.504

24

1.504

24

1.504

24

1.504

24

8.3 Wonen en bouwen

458

433

408

381

Totaal

417.734

417.734

414.630

414.630

408.518

408.518

416.416

416.416