Productenraming 2019 - 2022

Programma 12 Algemene middelen

Bedragen x 1.000

Programma

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Algemene middelen

Baten

276.407

274.607

274.554

273.624

Lasten

52.690

53.446

54.845

55.650

Totaal programma

223.717

221.161

219.708

217.974

Het programma 'Algemene middelen' is geen inhoudelijk beleidsprogramma. Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording is het onderdeel algemene (dekkings)middelen een verplicht begrotingsonderdeel. In dit deel worden onder andere de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente verantwoord en wordt inzicht gegeven in de overhead van de gemeente.

Niet alleen deze inkomsten en uitgaven dragen bij aan het realiseren van de tactische doelstellingen van programma 12, maar het totaal van de begroting . In die zin is dit een bijzonder programma. De indicatoren zijn gebaseerd op aannames op de in de (meerjaren)begroting genoemde uitgangspunten en ramingen.  Verder in de tijd zijn de uitkomsten moeilijker te voorspellen en moeten daarom vooral gehanteerd worden als een signaalwaarde.  De indicatoren en genoemde streefwaarden zijn gebaseerd op de financiële verordening gemeente Venlo.

Collegeproducten

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Financiering

Baten

4.471

4.351

4.390

4.137

Lasten

7.538

5.513

7.088

9.293

Totaal Financiering

-3.067

-1.163

-2.697

-5.156

Integratie-uitkering Sociaal Domein

Baten

98.667

98.031

97.882

97.882

Lasten

Totaal Integratie-uitkering Sociaal Domein

98.667

98.031

97.882

97.882

Onroerende zaakbelasting

Baten

37.589

37.427

37.427

36.677

Lasten

364

364

364

364

Totaal Onroerende zaakbelasting

37.225

37.063

37.063

36.313

Overheadkosten

Baten

360

370

380

380

Lasten

36.728

37.627

37.294

36.783

Totaal Overheadkosten

-36.368

-37.257

-36.914

-36.403

Overige algemene dekkingsmiddelen

Baten

Lasten

6.651

8.532

8.690

7.800

Totaal Overige algemene dekkingsmiddelen

-6.651

-8.532

-8.690

-7.800

Overige belastingen

Baten

2.311

2.221

2.131

2.041

Lasten

871

871

871

871

Totaal Overige belastingen

1.440

1.350

1.260

1.170

Post onvoorzien

Baten

Lasten

539

539

539

539

Totaal Post onvoorzien

-539

-539

-539

-539

Uitkeringen gemeentefonds

Baten

133.010

132.208

132.343

132.507

Lasten

Totaal Uitkeringen gemeentefonds

133.010

132.208

132.343

132.507

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 52.690

12,6 %

Baten

€ 276.407

66,2 %