Productenraming 2019 - 2022

Programma 2 Openbare orde en Veiligheid

Bedragen x 1.000

Programma

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Openbare orde en Veiligheid

Baten

27

27

27

27

Lasten

9.980

9.971

9.997

9.940

Totaal programma

-9.952

-9.944

-9.969

-9.912

Het programma Openbare Orde en Veiligheid is bijzonder omdat het naast de bevoegdheid van de bestuursorganen raad en college met name de bevoegdheid van het bestuursorgaan burgemeester raakt. Verder zijn de taken die gerelateerd zijn aan openbare orde en veiligheid het exclusieve domein van de overheid (publieke domein in model van samensturing).

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) staat als uitvoerder voor twee van de drie tactische doelen van het programma aan de lat (zie de doelenboom in de volgende paragraaf).

Venlo streeft in samenwerking met de veiligheidspartners naar een zo optimaal mogelijke veiligheidssituatie in de gemeente, maar ook in de regio. Daarbij geldt dat de daarmee gemoeide kosten in verhouding moeten staan tot de veiligheidswinst die daarbij optreedt. In dat verband blijft Venlo kritisch staan ten opzichte van de door de veiligheidsregio voorgestane uitgaven. Daarbij dient het door de VRLN vastgestelde uitgangspunt ‘nieuw voor oud’ door de veiligheidsregio te worden toegepast.

Met behulp van de doelenboom in de volgende paragraaf wordt schematisch weergegeven  welk strategisch kader de gemeente hanteert en welke doelstellingen de gemeente met de uitvoering van dit programma wil realiseren.

Collegeproducten

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Veiligheid

Baten

27

27

27

27

Lasten

2.597

2.640

2.639

2.633

Totaal Veiligheid

-2.570

-2.613

-2.611

-2.606

Crisisbeheersing & rampenbestrijding

Baten

Lasten

250

254

254

254

Totaal Crisisbeheersing & rampenbestrijding

-250

-254

-254

-254

Brandweerzorg

Baten

Lasten

7.133

7.077

7.104

7.052

Totaal Brandweerzorg

-7.133

-7.077

-7.104

-7.052

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 9.980

2,4 %

Baten

€ 27

0,0 %