Productenraming 2019 - 2022

Bijlage I Overzicht kapitaallasten

Bedragen x  1.000

Collegeproduct

Afschrijving

Rente

Totaal

Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

427

315

741

Adequate leeromgeving

2.810

2.139

4.949

Arbeidsmarktparticipatie

15

13

28

Armoedebeleid

3

4

6

Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed

101

347

448

Beheer en onderhoud openbare ruimte

4.190

2.092

6.282

Bereikbare en verkeersveilige stad en regio

377

184

561

Bestuur

130

171

301

Bevorderen agrofood, logistiek en maakindustrie

122

15

137

Bevorderen toerisme

1

1

1

Cultuurhistorische archeologische waarden

6

3

10

Financiering

17

531

548

Gemeentearchief

43

18

62

Geo-informatie

22

2

24

Grootstedelijke functies

880

803

1.682

Inkomensondersteuning

7

1

8

Kleinschalig culturele initiatieven

63

34

96

Levenszaken

21

4

25

Ontwikkelen bedrijventerreinen

173

1.210

1.383

Overheadkosten

2.293

1.444

3.737

Parkeervoorzieningen

461

75

536

Passend woningaanbod

0

133

133

Sociale Basisondersteuning

1.768

1.212

2.979

Sociale Wijkteams

0

19

19

Sportvoorzieningen

830

634

1.464

Veiligheid

18

5

23

Verbeteren ruimtelijke kwaliteit

47

0

46

Versterken regionale kennisinfrastructuur

62

121

183

Totaal

14.885

11.526

26.410