Productenraming 2019 - 2022

Voorwoord

Voor u ligt de productenraming 2019. De productenraming betreft een gedetailleerde uitwerking van de programmabegroting 2019. In de Productenraming worden per programma de collegeproducten toegelicht aan de hand van de drie W-vragen: “Wat willen we bereiken?”, “Wat gaan we daarvoor doen?” en “Wat mag het kosten”. Het college is van mening dat enkel beantwoording van deze 3 W-vragen leidt tot onvoldoende scherpe afwegingen en hebben daarom de volgende 3 W-vragen aan toegevoegd die bij de afwegingen steeds worden betrokken: Wie en hoe gaan we het betalen? Waarom doen we het? Wat als we het niet doen?  De collegeproducten zijn ook voorzien van indicatoren. Per indicator is de te verwachten waarde (en voor zover bekend, de in 2017 gerealiseerde waarde) aangegeven en toegelicht. Tot slot volgt de wettelijk verplichte bijlage.